Projects credit to:

Stacy Krieg, Fatima Doukhi, Alex Xu, Jiajun Ren,

Xiao Lin, Albert Cua, Chi-Yin Lee.

© AntiStatics Architecture, 2015- 2020